ப்லோக்கேருக்கான ஓட்டளிப்புப் பட்டை – (Blogger vote button)

Tamil Radios

1-உங்கள் பிளாக்கர் தளத்திற்குச் சென்று உள் நுழையுங்கள்

2-layout — >html இற்குச் செல்லுங்கள் ,Expand Widget Template ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்

3- < data:post.body/>என்ற code ஐ தேடி அதன் கீழே , tamilbm இன் code ஐ இணைக்கவும் .

<script type="text/javascript">

          submit_url ="<data:post.url/>"

          </script>

          <script type="text/javascript" src="http://www.tamilbm.com/buttons/button2.php">

          </script>

பொது