இலங்கை வங்கி

ஹட்டன் நேஷனல் வங்கி

தேசிய நம்பிக்கை வங்கி

சம்பத் வங்கி

செலான் வங்கி

கார்கில்ஸ் வங்கி

தேசிய சேமிப்பு வங்கி

கொமர்சியல் வங்கி

எச்.எஸ்.பி.சி வங்கி

மக்கள் வங்கி